Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę środków chemicznych, rękawiczek nitrylowych oraz odkurzaczy i urządzeń piorących do sprzątania na rzecz WARS S.A.

O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANIOCZNYM
WARS S.A. w Warszawie
ul. Chłopickiego 53, 04-275 Warszawa
NIP : 525-000-02-22

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na: zakup oraz dostawę środków chemicznych, rękawiczek nitrylowych oraz odkurzaczy i urządzeń piorących do sprzątania na rzecz WARS S.A.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty zgodnej z wymogami określonymi w SIWZ, jak też akceptacja wszelkich innych warunków przetargu.
Termin składania ofert upływa w dniu 08.03.2024 r. o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.03.2024 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego.
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2a do SIWZ – Formularz cenowy

Załacznik nr 3 do SIWZ – Wykaz dostaw

Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy Pakiet nr 1, 2 chemia i rękawiczki

Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy Pakiet nr 3 odkurzacze i urządzenia piorące

Załącznik nr 2 do Projektu umowy – szczegóowa lista lokalizacji miejsc dostaw

Załącznik nr 4 do Projektu umowy – Wzór zamówienia

Załącznik nr 5 do Projektu umowy – Protokół odbioru ilościowego i jakościowego

Załącznik nr 7 do projektu umowy – Oświadczenie sankcyjne

 

ODPOWIEDZI 23.02.2024 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców 23.02.2024r.

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wykaz dostaw

 

ODPOWIEDZI 27.02.2024 R.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców 27.02.2024r.

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – ze zmianami 27.02.2024r.

Załącznik nr 2a do SIWZ – Formularz cenowy —ze zmianami 27.02.2024r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 27.03.2024r.